Asụsụ na Omenala Igbo: Ụdọ Jikọtara Igbo Niile

Nwokoye Nkechinyere

Abstract


Asụsụ b x n d x m m a d x . O s o n ó t u n j i r i m a r a n d [ m m a d x . M g b e mmadx pxtara xwa mxta asxsx,q bx mgbe ndx onye ahx malitere. Q bx mgbe ahx ka q na - amalite enwe mmekqrita nke mmadx na ibe ya; na - ekwupxta echiche ya na ebumnobi ya. Q bx asxsx ka o ji e z i p x t a q n q d x y a m g b e q b x l a . A s x s x d [ k a m m i r i n k e n a - atxju akp[r[ mgbe akp[r[ kpqrq nkx.Mmadx maobx agbxrx qbxla tufuru asxsx atxfuela njirimara ya/ha. Asxsx na omenala nd[ bx ihe kacha apxta ihe na njirimara nd[ ahx. Niihi nkea, ebumnobi ederede a bx inyocha na igosipxta mbq a gbarala ij i wee hx na asxsx na omenala Igbo kwx chim ma na - aga níhu taa. E kewara ederede a xzq atq. Otu xzq kqwara ihe bx asxsx na omenala; njirimara ha na uru ha. O t u n k e q z q k q w a r a x z q d [ i c h e i c h e a s x s x I g b o s i e n w e i h e mkpobi xkwx. Xzq nke atq kowara mbq d[ ich e iche a na - agba iji hx na xdq a jikqrq agbxrx Igbo niile qnx bx asxsx na omenala a d o b i g h i . N c h q c h a n k q w a a g a - a g b a s o a t x t x k e q d [ d [ i j i c h q p x t a qnqdx asxsx na omenala Igbo nq n´xbqchi tata iji hx ma o nwere ebe o si eri mperi ma nyekwa xsa gbasara xzq d[ i che iche a ga agbaso iji belata nsogbu ndi ahx. A chqpxtara na otu níme nsogbu kachas[ pxta ihe bx ajq akparamagwa nd[ Igbo bx nd[ nwe asxsx a na - akpaso asxsx Igbo. Qzq, a chqpxtara na qtxtx akwxkwq qgxgx na odide Igbo adabachagh[ níhe a txrx anya ya gbasa ra asxsx Igbo. Qtxtx ndi odee na - agwakqr[ta olund[ na Igbo Izugbe ebe xfqdx na

 

Asụsụ na Omenala Igbo: Ụdọ Jikọtara Igbo Niile


Full Text:

PDF

References


Anizqba, O. M (2013). ¨Nke M Akqla M¨ Agxmagx Nke Ise Maka Ncheta Chief (Dr) F.C.Ogbalx. Onitsha: Varsity Publishing Ebere, D.C. (2015). ¨Nwulite Asxsx na Omenala Igbo¨ Journal of Institute for Nigerian Languages Echiegu (1984:7-8) Emenanjo, E.N. (2003). How many Nigerian languages are there? Issues on the definition and identification of language in O.M. Ndimele, (ed) Four decades in the study of languages and linguistics in Nigeria: A Festschrift for Kay Williamson.Aba:NINLAN:Pp.89-100. Emenanjo, E.N. (2009). Nchịkọta Asụsụ na Ụtọasụsụ Igbo Izugbe. Lagos:Longman.

Emenanjq, E. N (2010). ¨Sqmay[na: Ike Otu Onye na Ndx nd[ Igbo¨ A g x m a g x N k e I s e M a k a N c h e t a C h i e f ( D r ) F.C.Ogbalx. Onitsha: Varsity Publishing Federal Republic of Nigeria, (1981). National Policy on Education. Ogene, M na Nwokoye, A.N. (2015). Eg wu Qnwa na Abx Nka Nd[ Qzq . Onitsha: Varsity Press Ohiri-Aniche, C. (2002). Nnyefega asụsụ Igbo n’aka ụmụaka. Paper presented at an Igbo seminar for Ogbalu foundation and the Nigerian publishers, U.N.N. JUNE, 2002. Ohiri-Aniche, C. (2006). Nkụzị na Omụmụ Asụsụ Igbo Kemgbe Afo Ndi 1990. Journal of Igbo Studies, vol.1. Pp.44 – 50. Okere, T. (2009). ¨Xta Azx: Qnqdx Nd[ Igbo na Nigeria¨. Agxmagx Nke Anq Maka Ncheta Chief (Dr) F.C.Ogbalx. Onitsha: Varsity Publishing Okoh, N. (2014). ¨Igbo Izugbe/Olund[¨ Igbo A maka S, O. Agwuna & C.J. Anidobe (eds). Onitsha: Veritas Printing Osinqmxmx, C.E.(2014). ¨Egwu Qnwa¨ I g b o A m a k a S, O. Agwuna & C.J. Anidobe (eds). Onitsha: Veritas Printing Qgbalx, U.J. (2013) ¨Asxsx¨ Q s x s x , O d i d e n a Q g x g x I g b o . Onitsha: Children World Publishers, Pp28-41. Xzqchukwu, Sam (2012). Akanka na Nnyocha Agxmagx Igbo. Obosi: Pacific Publishers Xzqchukwu, Sam (2012). Nhafe Asxsx na Omenala Nd[ Igbo. Agxmagx Nke Anq Maka N c h e t a C h i e f (Dr) F.C.Ogbalx. Onitsha: Varsity Publishing


Refbacks

  • There are currently no refbacks.